Ympäristö

Pyrimme jatkuvasti vähentämään toiminnastamme aiheutuvia negatiivisia ympäristövaikutuksia ja toteuttamaan sellaiset toimenpiteet, joilla ympäristökuormitusta pystytään taloudellisesti vähentämään:

  • Asettamalla ympäristövaikutuksille tavoitteet ja seuraamalla niiden toteutumista.
  • Erottelemalla ja kierrättämällä mahdollisimman suuren osan tuottamastamme jätteestä.
  • Tiedottamalla ja motivoimalla työntekijöitämme ottamaan aktiivisesti osaa ympäristötyöhön.
  • Tekemällä yhteistyötä viranomaisten, asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa ympäristövaikutusten pienentämiseksi.
  • Viestimällä ympäristötavoitteistamme myös toimittajillemme..

Oy Johnson Metall Ab:n liiketoiminnan ympäristönkuormittavuus on erittäin vähäistä. Siitä huolimatta olemme käynnistäneet kehittämisohjelmia sen edelleen pienentämiseksi.

Käytämme uusiutuvia pakkausmateriaaleja aina, kun se on mahdollista. Minimoimme syntyvän pakkausjätteen kierrättämällä. Metallijäte puolestaan sulatetaan ja käytetään uudelleen.

Tuotannossa suosimme mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia energiamuotoja.

Pyrimme kehittämään toimintaamme pitkäjänteisesti ottamalla ympäristönäkökohdat huomioon. Toimintamme suurimmat ympäristövaikutukset ovat:

  • Päästöt ilmaan ja viemäriin johdettavaan veteen
  • Toiminnasta aiheutuva melu
  • Raaka-aineiden ja energian käyttö
  • Jätteen muodostuminen

Sitoudumme noudattamaan näiden suhteen ympäristöluvassamme asetettuja rajoja, sekä muuta toimintaamme koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.